Elérhetőségek

DXN Kávé

Mobil: +36302266162
E-mail: info@dxnkave.hu

     Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési Szabályzat

 

1. Fogalom-meghatározások

1.1 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.2 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi (adatfeldolgozási tevékenység).

1.3 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.4 Adatkezelési Szabályzat: a jelen szabályzat.

1.5 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.6 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.7 Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

1.8 Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.9 ÁSZF: jelenti az általános szerződési feltételeket.

1.10 Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

1.11 Látogató: azon személy, aki az Oldalt regisztráció nélkül használja. Az Oldalon található tartalmakhoz korlátlanul hozzáfér, azonban az Oldal szolgáltatásait igénybe venni nem tudja.

1.12 Felhasználó: azon gazdálkodó szervezet vagy 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Oldalra történő Teljes regisztráció folyamatát sikeresen elvégezte. Személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását adta Szolgáltatónak. Az Oldalon található tartalmakhoz korlátlanul hozzáfér, továbbá az Oldalon található valamennyi Szolgáltatás igénybevételére jogosult.

1.13 GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.14 Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.).

1.15 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.16 Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.17 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.18 Oldal: a www.dxnkave.hu weboldal.

1.19 Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1.20 Szellemi tulajdonjog: az Oldal teljes tartalmára vonatkozó szellemi tulajdonjogok, beleértve – korlátozás nélkül – a fiókokat, számítógépes kódokat, illusztrációkat, design és grafikai elemeket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, know-howt, és minden egyéb szellemi vagy szerzői jogi védelem alá eső terméket.

1.21 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.22 Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

1.23 Szolgáltatások: A www.dxnkave.hu oldalon forgalmazott termékek Felhasználó részére történő értékestése.

1.24 Szolgáltató: CCS Marketing Bt. 9400 Sopron, Farkas utca 4., ccs@t-online.hu

1.25 Termékértékesítés: az Oldalon az Eladó termékeinek az értékesítésére vonatkozó tevékenység.

 

 

2. A Személyes adatok kezelésének elvei

A Személyes adatok:

2.1 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve");
2.2 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok nem kezelhetők a célokkal össze nem egyeztethető módon; ("célhoz kötöttség elve");
2.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság elve");
2.4 pontosságára kell törekedni és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság elve");
2.5 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott tárolhatóság");
2.6 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg elve").
2.7 kezelése esetén az Adatkezelő felelős a Szabályzat 2.1.1.-2.1.6. pontjainak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság elve").

 

3. A Szolgáltató által végzett egyes adatkezelések

3.1 A Regisztráció alapvető célja, hogy a Felhasználó számára megkönnyítse a Szolgáltató által forgalmazott termékek megvásárlását az által, hogy megrendelés leadásakor a Felhasználónak nem szükséges minden egyes alkalommal megadnia adatait, hanem felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően a rendszer automatikusan a regisztráció folyamán megadott adatokat veszi alapértelmezettnek

Adatkezelési folyamat 1. 
Regisztráció a Szolgáltatások igénybevétele érdekében

Kezelt személyes adatok: Név, Felhasználónév (választható), E-mail cím, Jelszó, Szállítási cím.

Adatkezelés célja: regisztráció a Termékek megvásárlásának könnyebbé tétele érdekében.

Adatkezelés jogalapja

- GDPR 6. cikk (1) b) - szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése

- GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés tervezett ideje: a regisztráció törléséig, vagy amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jött létre, úgy a szerződéses jogviszony lezárásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve: CCS Marketing Bt.

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4.

ccs@t-online.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van): -

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van): -

Adattovábbítás történik-e? Rendelés leadásakor a DXN Europe Kft. az alábbi adatok megismerésére jogosult: Név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím

Adatfeldolgozó (ha van): -

Adatfeldolgozás célja (ha van): -

Tárolási hely: Szolgáltató által használt szerveren.

Tárolási forma: Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkavállalói.

 

3.2 A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a Felhasználó a „Kosár”, majd a „Fizetés” gombra kattintással tudja elindítani a megrendelés leadásának folyamatát. Ezt követően Felhasználó néhány adatot köteles megadni. Ennek alapvető célja, hogy Felhasználó valamennyi, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információt megadjon Szolgáltató részére.

Adatkezelési folyamat 2.
Ellenérték fizetésével kapcsolatos információk

Kezelt személyes adatok

- Természetes személy esetén: E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Számlázási cím, Házhozszállítás kérése esetén Szállítási cím.

- Nem természetes személy esetén: E-mail cím, Cégnév, Adószám, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Számlázási cím, Házhozszállítás kérése esetén Szállítási cím.

Adatkezelés célja: Megrendelés leadásának, valamint annak Eladó általi teljesítésének biztosítása. Számlázás lehetővé tétele.

Adatkezelés jogalapja

- GDPR 6. cikk (1) b) - szerződés teljesítése

- GDPR 6. cikk (1) c) – jogi kötelezettség teljesítése (számla kiállítása)

Adatkezelés tervezett ideje: Szolgáltató és az Érintettek közötti szerződéses jogviszony lezárásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve: CCS Marketing Bt.

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4.

ccs@t-online.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van): -

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van): -

Adattovábbítás történik-e? Házhozszállítás esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. az alábbi adatok megismerésére jogosult: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím.

Adatfeldolgozó (ha van): -

Adatfeldolgozás célja (ha van): -

Tárolási hely: Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma: Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, Házhozszállítás esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. az alábbi adatok megismerésére jogosult: Név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím.

 

3.3 A Termékértékesítésért a Megrendelő az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerinti ellenértéket köteles fizetni. Az adott termék ellenértékének befizetése történhet (1) Eladó bankszámlájára történő utalással (2) az Oldal fizetési szolgáltatóján, a PayPal rendszeren keresztül (3) házhozszállítás esetén utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával. A fizetések feldolgozását a (2) és (3) esetekben a PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A (fizetési szolgáltató), illetve a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (házhozszállítást végző cég) végzi. Az Szolgáltató bankkártya adatokat nem tárol.

Adatkezelési folyamat 3. 
Ellenérték fizetésével kapcsolatos információk.

Kezelt személyes adatok: Befizetett összeg, Fizetés állapota (teljesített/nem teljesített), fizetés ideje, PayPal/GLS és a fizetés referenciaszáma. 

Adatkezelés célja: A Szolgáltató és a Felhasználók közötti szerződés teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja

- GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése

Adatkezelés tervezett ideje: A Megrendelő és Eladó szerződéses jogviszonyának létrejöttétől számított két évig.

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve: CCS Marketing Bt.

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4.

ccs@t-online.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van): -

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van): -

Adattovábbítás történik-e? PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A., GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Adatfeldolgozó (ha van): -

Adatfeldolgozás célja (ha van): -

Tárolási hely: A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma: Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A., GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

 

3.4 A panaszok (felhasználói visszajelzések, hibabejelentések) intézéséhez szükségünk van a Felhasználók e-mail-címére vonatkozó adatainak, valamint a visszajelzéseknek és bejelentéseknek a kezeléséhez. A panaszeljárást mindig a Felhasználó kezdeményezi, ezért annak sikeres elintézéshez szükségünk van az alábbi adatok kezelésére.

Adatkezelési folyamat 4. 
Panaszkezeléssel, felhasználói visszajelzésekkel, valamint hibabejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adatok: E-mail cím, panasz tárgya

Adatkezelés célja: A Szolgáltató és a Felhasználó közötti panaszok (visszajelzések, hibabejelentések) kezelése, és azok elintézése. A Szolgáltatások színvonalának javítása.

Adatkezelés jogalapja

- GDPR 6. cikk (1) a) – érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) c) – jogi kötelezettség teljesítése

- GDPR 6. cikk (1) f) – jogos érdek érvényesítése

Adatkezelés tervezett ideje: A panasz (visszajelzés, hibabejelentés) elintézésétől számított 5 évig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve: CCS Marketing Bt.

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4. ccs@t-online.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van): -

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van) -

Adattovábbítás történik-e? -

Adatfeldolgozó (ha van):  -

Adatfeldolgozás célja (ha van): -

Tárolási hely: A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma: Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Szolgáltató

 

3.5 Az Oldal megfelelő működésének biztosításához, valamint a csalások és jogellenes felhasználások kiszűréséhez adatokra van szükségünk.

 

Adatkezelési folyamat 5. 
Megfelelő működéshez és csalások kiszűréséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt személyes adatok: Felhasználó által megadott adatok 

Adatkezelés célja: Oldal és Szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása, csalások megelőzése és kezelése

Adatkezelés jogalapja

- GDPR 6. cikk (1) b) – Szerződés teljesítése

- GDPR 6. cikk (1) f) – Szolgáltató jogos érdeke

Adatkezelés tervezett ideje: A Felhasználói fiók törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Érintettek kategóriái

Felhasználók

Adatkezelő neve: CCS Marketing Bt.

Adatkezelő elérhetősége (Székhely, e-mail cím) Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4. ccs@t-online.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van): -

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (ha van): -

Adattovábbítás történik-e? -

Adatfeldolgozó (ha van): -

Adatfeldolgozás célja (ha van): -

Tárolási hely: A Szolgáltató által használt szerveren

Tárolási forma: Elektronikus

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Szolgáltató

 

4. Egyes adatfeldolgozókhoz kapcsolódó információk

4.1 DXN Europe Kft., Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 8., Adószáma: 11723152-2-42, Elektronikus elérhetősége: isc@dxn.hu.


4.2 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Europa utca 2., Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44.


4.3 PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A

 

5. Rendelkezés a személyes adatokkal

5.1 A Személyes adatokban bekövetkezett változások esetén az adatok pontosságának biztosítása érdekében kérjük az Érintetteket, hogy a változás bekövetkezésétől számított 3 napon belül a módosításokat szíveskedjenek a Szolgáltató részére bejelenteni. A változás bejelentésének elmaradása esetében Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért.
5.2 A Személyes adatok törlésére vonatkozó igényt Szolgáltatónál kell bejelenteni.
5.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

6. Érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az Érintetteknek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban

6.1 Hozzáférési jog: az Érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli Adatkezelő, valamint kinek adja át, továbbá, hogy honnan származnak a kezelt adatok.
6.2 Helyesbítési jog: az Érintett adatainak változása, hibás vagy hiányos rögzítése esetén, kérheti az adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
6.3 Törlési jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének törlését.
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett az Infotv., valamint a GDPR által meghatározott esetekben kérheti a Személyes adatai kezelésének korlátozását.
6.5 A 6.1.-6.4. pontban foglalt kérelmek benyújtása esetén az Adatkezelő az Infotv., valamint a GDPR szabályai szerint jár el és egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a kérelem alapján.
6.6 Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult a hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.
6.7 Panasztételhez való jog: az Érintett jogosult a Személyes adatai kezelésével összefüggésben ért jogsérelem esetén panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti Hatósághoz (lásd 1.15.).
6.8 Keresetindítási jog: a fentieken túlmenően továbbá Érintett jogosult a bíróság előtt keresetet indítani az Adatkezelővel szemben a Személyes adatok védelmének megsértése esetén.
6.9 Tiltakozási jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 

7. Adatvédelmi incidens bekövetkezése

7.1 Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
7.2 Az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az Adatkezelőnek.
7.3 Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az incidenssel érintettet az Adatvédelmi incidensről.

 

8. Anonim felhasználó-azonosítók (cookie), statisztikai célú adatkezelés

8.1 Az Oldal – azok használata minőségének növelése, illetve a Felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. (Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.) Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.


8.2 Az Oldalon statisztikai célokból anonim információkat és adatokat gyűjt a Szolgáltató. Ezen információk nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, valamint olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. A vonatkozó információk kezelésére a GDPR rendelkezései nem terjednek ki [lásd GDPR (26) preambulumbekezdés].

 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések

9.1 Az iratkezelés során az egyes dokumentumokhoz és adatokhoz kizárólag a 3. pontban közzétett táblázatok utolsó soraiban szereplő személyek férhetnek hozzá.
9.2 A fizikai adatbiztonság körében Szolgáltató biztosítja nyílászáróinak megfelelő záródását és védelmét.
9.3 Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakította ki Szolgáltató, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.

 

10. Segítségnyújtás, észrevételek, panaszok kezelése

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a Személyes adatokkal kapcsolatos jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemi tisztviselőként megjelölt személy nyújt.

2021. március 16.

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
DXN Kávé - Magyar